بغل ران

بغل ران (Topside)

بغل ران از قسمت سرین (Round) گاو گرفته می شود و به دو یا چند تکه بدون استخوان تبدیل می شود . قسمت های بزرگتر برای مصارف صنعتی (بسته بندی 7 الی 15 کیلوگرمی ) و تکه  گوشت های کوچکتر برای مصارف خانوار (بسته های 1 الی 3 کیلوگرمی ) بکار می رود .