سردست

سردست (Forequarter) شامل بخش های با کیفیت قدامی حیوان است.این بخش حدود 55 درصد از وزن لاشه را تشکیل داده و شامل ماهیچه‌های دست و شانه می‌باشد. قطعات سردست در کشورهای مختلف جهان به قطعات متفاوتی تقسیم شده و به مصرف می‌رسد.